Poskytujeme aj opatrovateľské kurzy preplatené Úradom práce - Zručnosti pre trh práce, požiadajte rýchlo!

Opatrovateľský kurz a práca opatrovateľky

Opatrovateľský kurz sa stal nevyhnutnou podmienkou na získanie práce opatrovateľky u nás a taktiež je často vyžadovaný aj v zahraničí. Absolvovaním nášho akreditovaného opatrovateľského kurzu získate vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré využijete pri svojej práci. Opatrovateľský kurz vykonávame na základe akreditácie 7524/2010 Min.práce soc.vecí a rodiny SR.

Cieľom opatrovateľského kurzu je, aby si uchádzač osvojil poznatky a skúsenosti tak, aby sa dokázal o klienta plnohodnotne postarať a predĺžili tak jeho pobyt v domácom a jemu blízkom prostredí a podporili tak jeho sebestačnosť. Opatrovateľský kurz umožní mužom aj ženám nadobudnúť potrebné vedomosti a zručnosti nevyhnutné na prácu opatrovateľa či opatrovateľky u nás alebo v zahraničí. Kurz Vám umožní vykonávať legálne a plnohodnotne prácu opatrovateľky pre obce, mestá, centrá sociálnych služieb či rodiny doma alebo v zahraničí. Opatrovateľský kurz zabezpečujeme počas celého roka. Opatrovateľský kurz poskytuje množstvo výhod, ktoré vám poskytneme. Opatrovateľský kurz sa končí zložením kompletnej záverečnej skúšky a vystavením certifikátu.

Výhody nášho opatrovateľského kurzu:

 • skúsení a kvalifikovaní lektori s množstvom praktických skúseností,
 • sme flexibilná spoločnosť, ktorá má v rámci vzdelávania veľmi dobré renomé,
 • výborná cena opatrovateľského kurzu, možnosť platby aj na splátky,
 • rýchla intenzívna forma výuky,
 • vydaný certifikát v slovenskom a nemeckom jazyku,
 • máme množstvo spokojných klientov, ktorým sme vďaka rekvalifikácii pomohli získať prácu,
 • prednášky z opatrovateľského kurzu prístupné 24h.,
 • na požiadanie a za nízky poplatok poskytujeme aj materiály na DVD v HD kvalite, taktiež naviac sylaby v tlačenej podobe,
 • zľavy na ďalšie kurzy alebo služby,
 • rozsah opatrovateľského kurzu je 230 hodín vrátane praxe,
 • pomáhame ďalším množstvom služieb, takže u nás nájdete všetko pod jednou strechou.

Obsah opatrovateľského kurzu:

 • úvod do opatrovateľstva,
 • základy hygieny a náuka o infekciách,
 • prvá pomoc,
 • princípy starostlivosti o starých, dlhodobo alebo ťažko chorých a postihnutých klientov,
 • základy fyzioterapie, ergoterapie, ergonómie, zaobchádzanie a transport,
 • bezpečnosť, prevencia úrazov,
 • psychológia s dôrazom na ošetrovanie a starostlivosť o starých, postihnutých a chorých ľudí,
 • komunikácia, zvládanie konfliktov, psychohygiena a tímová práca,
 • základy sociálnej pomoci a starostlivosti - Legislatíva (zákon o ochrane osobných údajov, živnostenský zákon, …).

Praktická stránka opatrovateľského kurzu

Na opatrovateľskom kurze vyučuje lektorský zbor, ktorý tvoria skúsení a vzdelaní profesionáli s množstvom praktických zdatností, ktoré Vám radi počas opatrovateľského kurzu odovzdajú. Počas opatrovateľského kurzu si budete môcť nacvičiť používanie rôznych pomôcok a nástrojov, výmenu posteľného prádla pri ležiacom pacientovi, obväzové techniky, polohovanie, spôsoby predchádzania vzniku dekubitov, ich liečenie,  prvú pomoc, získate informácie ohľadne právnej úpravy práce opatrovateľky a možnosti čerpania rôznych kompenzácií, informácie o rôznych ochoreniach, liečbe, životospráve, o hospicovej starostlivosti, opatrovateľských technikách, rehabilitácii a veľa iných užitočných poznatkov, ktoré si z opatrovateľského kurzu odnesiete. Lektori opatrovateľského kurzu vás najprv poučia o teoretických východiskách spojených s prácou opatrovateľky a následne predvedú praktické úkony a všetky tieto si budete môcť sami vyskúšať za využitia najmodernejších a najnovších pomôcok, ktoré sú pre potreby opatrovateľského kurzu zabezpečené. Opatrovateľský kurz tak nie je len o potrebných teoretických poznatkoch, ale v značnej miere aj o praktických zručnostiach a návykoch opatrovateliek. Zavŕšením výuky opatrovateľského kurzu je prax v zariadeniach sociálnych služieb.

Opatrovateľský kurz využijete pri:

 • práci opatrovateľky pre mestá či obce,
 • práci opatrovateľky v zahraničí,
 • práci opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb,
 • starostlivosti o svojich blízkych,
 • práci opatrovateľky ako SZČO,
 • zvýšení svojej zamestnateľnosti a kvalifikácie.

Skúška a certifikát k opatrovateľskému kurzu

Opatrovateľský kurz je zakončený záverečnou skúškou. Následne je Vám vydaný certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu v slovenskom a nemeckom jazyku. Certifikát z nášho opatrovateľského kurzu je dokladom Vašej rekvalifikácie na prácu opatrovateľky a je platný na celom území Európskej únie. Opatrovateľský kurz je akreditovaný podľa najnovších zákonných požiadaviek a preto môžete po jeho ukončení a vystavení certifikátu okamžite nastúpiť na prácu opatrovateľky ako kvalifikovaný a plnohodnotný pracovník. Opatrovateľský kurz Vám otvorí bránu k novým možnostiam uplatnenia. Po ukončení opatrovateľského kurzu Vám budú naši pracovníci naďalej k dispozícii a radi pomôžu pri poskytnutí ďalších služieb, kurzov alebo školení.

Organizovanie opatrovateľského kurzu zabezpečujeme:

 • Opatrovateľský kurz organizovaný našou spoločnosťou pre individuálnych záujemcov,
 • Opatrovateľský kurz pre mestá alebo obce,
 • Opatrovateľský kurz pre zariadenia sociálnych služieb,
 • Opatrovateľský kurz pre opatrovateľky, ktoré si potrebujú doplniť opatrovateľský kurz, aby spĺňali požiadavky na výkon zamestnania.

Cieľové skupiny pre opatrovateľský kurz sú uchádzači o zamestnanie a ľudia ochotní zvyšovať si svoju kvalifikáciu, predovšetkým:

 • osoby vo veku 18 - 100 rokov,
 • absolventi stredných a vysokých škôl,
 • dlhodobo nezamestnaní,
 • osoby so základným vzdelaním,
 • opatrovatelia, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na prácu opatrovateľa či opatrovateľky.

Robíme maximum pre Vašu spokojnosť, preto ponúkame návštevníkom nášho opatrovateľského kurzu rôzne finančné zvýhodnenia alebo možnosti získania publikáciu Nemčina pre opatrovateľky zdarma.

Kurz opatrovania detí je novinkou na Slovensku, aký je rozdiel k opatrovateľskému kurzu:

Kurz opatrovania detí je akreditovaným kurzom realizovaným našou spoločnosťou, ktorý je určený pre tých čo by radi pracovali v zariadeniach starostlivosti o deti, teda jasliach. Ak máte pedagogické alebo zdravotnícke vzdelanie spĺňate kvalifikáciu na túto prácu, ak však spomínané vzdelanie nemáte a chcete v jasliach pracovať je potrebné absolvovať kurz opatrovania detí. Kurz opatrovania detí je určený aj všetkým, ktorí poskytujú starostlivosť deťom s nepriaznivým zdravotným stavom do 6 rokov života. Rozdiel medzi opatrovateľským kurzom a kurzom opatrovania detí je teda skupina osôb a miesto výkonu zamestnania (domov sociálnych služieb a jasle). Prihláste sa na kurz opatrovania detí na našej stránke: www.kurzopatrovaniadeti.sk 

Kontakty

BM Centrum, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmcentrum.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.