Opatrovateľský kurz Vás nemusí stáť ani euro. Kurz absolvovaný cez národný projekt Zručnosti pre trh práce, je pre Vás úplne zdarma.

O projekt "Zručnosti pre trh práce" odporúčame požiadať čo najskôr. Prihláste sa už teraz!

Opatrovateľský kurz cez projekt Zručnosti pre trh práce zdarma a prečo u nás?

 1. Žiadať o projekt môžu nezamestnaní aj zamestnaní
 2. Náš opatrovateľský kurz je akreditovaný a spĺňa požiadavky na preplatenie cez Úrad práce
 3. Denne vystavíme desiatky potvrdení potrebných na vybavenie projektu Zručnosti pre trh práce
 4. Všetko pre Vás zdarma
 5. Náš ochotní a milí personál Vám rád poskytne pomoc a podporu
 6. Tlačivá Vám zašleme ihneď poštou alebo emailom
 7. Poskytovateľa rekvalifikácie si vyberáte vy, preto si vyberte nás, sme najlepší, najkvalitnejší a kurzy robíme po celom Slovensku

Ako postupovať, aby som nič za kurz nemusel platiť?

Ste rozhodnutý, že chcete absolvovať opatrovateľský kurz zdarma. Kedže oparovateľské kurzy robíme po celom Slovensku, vyberte si mesto v ktorom chcete absolvovať opatrovateľský kurz. Prihláste sa cez formulár na stránke alebo telefonicky na 0915 863 666 alebo 0910 385238. Pripravíme pre Vás dokumenty, ktoré vypĺňame my, ako poskytovateľ rekvalifikácie. Nezabudnite, že požiadavku na úrad práce musíte podať najmenej 30 dní pred začiatkom rekvalifikácie.

Žiadosť o rekvalifikáciu obsahuje:

- Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplníte vy,

- Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré pre Vás vyplníme my,

- Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má UoZ prísľub na prijatie do pracovného pomeru alebo inzerciu pracovných ponúk.  Informujte sa na svojom úrade.

Po podaní žiadosti následne úrad práce Vašu žiadosť zhodnotí a vydá rozhodnutie. Ak Vám bude žiadosť schválená, úrad práce s Vami podpíše zmluvu a vystaví vzdelávací poukaz

Potrebuje dokumenty k projektu Zručnosti pre trh práce?

Ak ste u nás absolvovali alebo chcete absolvovať opartovateľský kurz a chcete, aby sme Vám zaslali bližšie informácie o projekte, žiadosť či čestné vyhlásenie, kontaktujte nás na 0915 863 666 alebo 0910 38538 a my Vám všetko informácie a žiadosti pošleme emailom.

Úrad práce so mnou podpísal zmluvu k projektu Zručnosti pre trh práce, čo ďalej?

Vzdelávací poukaz, ktorý Vám vystavil úrad práce, nám prinesiete na otvorenie kurzu, odovzdáte ho, absolvujete kurz. 

Do 10 kalendárnych dní po úspešnom ukončení rekvalifikácie musíte doručiť na úrad:

 • doklad o ukončení rekvalifikácie, potvrdenie o absolvovaní rekvalifikácie,
 • faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie,
 • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu so špecifikáciou,
 • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie.

Úrad na základe splnomocnenia uhradí poskytovateľovi rekvalifikácie príspevok za absolvovanú rekvalifikáciu len v prípade, ak uchádzač o zamestnanie:

 • nebude počas trvania rekvalifikácie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • úspešne ukončí rekvalifikáciu,
 • predloží úradu kompletné doklady v stanovenom termíne.

Úrad práce  môže hradiť výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Bez uzatvorenia dohody o úhrade príspevku na rekvalifikáciu nie je možné príspevok na rekvalifikáciu poskytnúť. Uchádzač o zamestnanie je povinný bezodkladne, ešte pred začiatkom rekvalifikácie, odovzdať vzdelávací poukaz poskytovateľovi rekvalifikácie. 

Ďalej je uchádzač povinný nastúpiť na rekvalifikáciu v termíne, ktorý si dohodol s poskytovateľom rekvalifikácie. Rekvalifikácia sa musí začať v predpokladaný termín, inak, vzdelávací poukaz stratí platnosť a úrad príspevok na rekvalifikáciu neposkytne. Uchádzač o zamestnanie je povinný úspešne absolvovať rekvalifikáciu v celom rozsahu a úspešne absolvovať záverečnú skúšku, ak je podmienkou úspešného ukončenia rekvalifikácie.

Kontakty

BM Centrum, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmcentrum.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.